Vodacka mapa Slovenska

Mapa riek Slovenska
(c) Jozef Ivanecky 31.12.1996